Tam tez zwierzeta morskie sa

Tam też zwierzęta morskie są najbardziej przystoso- wane do tej stałej słoności, nie wytrzymują. zmian zasoleni owych nawet małej rozpiętości. Zespoły ocea- niczne składają się przeważnie z form stenohalicznych. W pewnych jednak rejonach morskich, np. w Bał- tyku, zasolenie ulega znacznym odchyleniom w sto- sunku do przeciętńego. Utrudniona łączność z wodami . oceanicznymi przez zawiłe i płytkie cieśniny duńskie, ogromny dopływ wód słodkich z dużych’ i licznych rzek oraz nieznaczne stosunkowo’ parowanie wody sprawia, że w Bałtyku zasolenie jest mniejsze niż, w wodach oceanicznych, wynosi’ około 10%0 przy cieśninach od strony Bałtyku, zmniejsza się do 2%0 w najbardziej północnych częściach Zatoki Botnickiej. U naszych brzegów wynosi przeciętnie 7%0 w wodach powierzchniowych. Ten zasadniczy czynnik ekolo- giczny wpływa bardzo silnie na skład zespołów Bałtyku, selekcjonuje je w ogromnym stopniu. Bał- tyk jako słonawe środowisko życia umożliwia byt gatunkom wyjątkowo euryhalicznym, jak chełbia, ser- cówka, omułek, flądry itp., które wytrzymują rozcień- czone środowisko morskie. a których jest stosunkowQ , niewiele. To wpływa na monotonię fauny jakby wy- branej, która’ jednak, wobec dostatecznych na ogół zasobów pokarmowych i słabszej konkurencji między- gatunkowej, rozradza się obficie. Nadto jako składniki zespołów bałtyckich dochodzą także formy słodko- wodne, np. szczupak, okoń, larwy owadów, wytrzymu- jące słabe zasolenie, a także pewne gatunki specjalnie charakterystyczne dla wód słonawych (formy mezo- haliczne), Cordylophora caspia, Nereis diversicolor, Membranipora pil osa, Jaera marina i in. Zmniejszonym zasoleniem w stosunku do prze- . ciętnego odznaczają się także wody przybrzeżne. nawet u otwartych brzegów oceanicznych, ale nie w takim stopniu jak w .Bałtyku, tak że ten czynnik nic działa ograniczająco na różnorodność zespołów; przeciwnie, wobec wielkiego urozmaicenia innych wa- runków, mozaikowości siedlisk i obfitości pokarmu, są one znacznie bardziej urozmaicone i ilościowo bogatsze . niż na terenach dna oceanicznego z dala od brzegów. [więcej w: , , ]