W zwiazku z nagromadzeniem sie

W związku z nagromadzeniem się w tych wodach znacznych ilości materii organicz- nych, butwiejących w bez- tlenowym środowisku, wyzwalają się duże ilości siarkowodoru, który prze- sycając wodę zabija wszel- kie życie, prądami czy inną drogą dostające się w zasięg wód trujących. Występują tam jedynie bakterie gnilne i siarko- we. Głębiny Morza Czar- nego, poczynając od 200 m, pozbawione są całko- wicie życia zwierzęcego (azoiczne) z powodu braku tlenu i zatrucia siarkowodorem. Mamy tam w wiel- kiej skali przykład środowiska morskiego nie nada- jącego się dla życia zwierząt przez czynniki chemiczne. Pionowe rozmieszczenie Oz i HzS rozpuszczonych w wodach Morza Czarnego. Warunki odżywiania w morzu Zasadniczy odżywczy cykl’ w morzu przebiega według tych samych ogólnych praw co na lądzie, tzn. że tylko zielona samożywna roślinność tworzy pod- stawę pierwotną pokarmu, którą z kolei odżywiają się zwierzęta, a tymi znów inne zwierzęta. Różnice jednak w porównaniu do warunków na lądzie są dosyć duże. Przede. wszystkim glony osiadłe denne otaczają linię brzegów stosunkowo, wąską otoczką, w głąb nie prze- kraczającą kilkudziesięciu metrów, a więc niewspół- miernie małą do ogromnej masy życia zwierzęcego. zasiedlającego brzegi, otwarte wody i głębiny ocea- nów. Otoczka ta tworzy zaledwie niespełna 2°/0 po- . wierzchni dna oceanicznego. Nie .może ona więc two- rzyć jedynego źródła pokarmu. Przeciwnie, dziś wiemy, że jest to raczej źródło dodatkowe, które dostarcza pokarmu, głównie po zbutwieniu, bogatej faunie. saprofagów dennych i to przeważnie tylko w wodach przybrzeżnych.’ W niektórych rejonach morskich, jak płytkich cieśninach duńskich, przyłą- czają się nadto rozległe obszary łąk podwodnych, utworzone z wyjątkowych w morzu roślin kwiatowych (Zostera), które po zbutwieniu tworzą główne źródło produkcji życia w Kattegacie, tak wyraziście zilustro- wane na schemacie C. G. J. Petersena, zamieszczonym przy omawianiu gospodarki odżywczej zespołów. [przypisy: , , ]