W tak pojetym zespole asocjacja

W tak pojętym zespole asocjacja tworzy zgrupowa- nie roślinności czyli zespół roślinny, który botanicy dzięki terminologii dawniej ustalonej i bardzo szcze- gółowo wypracowanej, a także dzięki łatwiejszemu badaniu ekologicznemu roślin, analizują bardzo do- kładnie. Pod tym względem prace ich mogą być przy- kładem. dla zoologów, aczkolwiek wymagają korektury ze względu na ruchliwość zwierząt i inne sposoby odżywiania się. Dopiero prace głównie amerykańskich zooekologów zwłaszcza Shelforda i V. G Smitha, dały szczegółową terminologię odnośnie składników zwie- rzęcych zespoł6w biocenotycznych, którą przytaczamy 1. Terminologia określająca s t o s u n k i p r z e- s t r z e n n e oraz zmieniające się w c z a s i e (sukce- syjne). S z e r e g (sere) – jest jednostką sukcesji, obejmu- jącą rozwój zespołu •od stadium początkowego (inital) do końcowego (climax). Stadium końcowe zespołu (climax) – zespół jednolity, zrównoważony z warunkami środo- wiska, składniki które są w stanie przeciwstawić się wkroczeniu przybyszów (invaders), Z e s pół z w i e r z ę c y (presociety) – zgrupowa- nie zwierząt, zamieszkujących roślinną asocjację, pod- porządkowanych dominującym gatunkom roślinnym. Nazwę asocjacji roślinnej nadaje się od dominujących gatunków. Podobnie gatunki dominujące nadają nazwę zespołowi zwierzęcemu (presociety). Zazwyczaj zwie- rzęca część zespołu jak i asocjacja roślinna, pośród której żyje, pokrywają większy obszar, zachowując mniej lub więcej jednolity skład systematyczny, co odpowiada zespołowi końcowemu (climax). P r e s o c i e s – odpowiadające presociety, stadium rozwojowe zespołu zwierzęcego, najczęściej mniej rozległe niż presociety. Sukcesyjnie odpowiada sub- climax. S p o ł e c z e ń s t w o z w i e r z ę c e . (ani mal so- ciety) – skupienie niższego rzędu w obrębie presocie- ty. Może być sezonowe, piętrowe, związane z miejscem (np. mrowisko w obrębie lasu). [hasła pokrewne: , , ]